โคมไฟบอลด้าย

 

1
โคมไฟบอลด้ายทรงกลม
2
โคมไฟบอลด้ายรูปหัวใจ